T.C Sağlık Bakanlığı
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Görev ve sorumluluklar

Güncelleme Tarihi: 26/03/2018


SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI VE DAİRE BAŞKANLIKLARININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA DAİR YÖNERGE
  
BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü bünyesindeki Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlıklarının görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Bu Yönerge, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü bünyesindeki Genel Müdür Yardımcıları ile Daire Başkanlıklarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 40 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Müdür: Sağlık Yatırımları Genel Müdürünü,

ç) Genel Müdür Yardımcısı: Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcılarını,

d) Daire Başkanlığı: Genel Müdürlük bünyesindeki Daire Başkanlıklarını,

e) KÖİ : Kamu Özel İşbirliğini

f) SHGM: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

g) SİP: Sanayi İşbirliği Programını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Müdür Yardımcılarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
  
MADDE 4–(1) Genel Müdür Yardımcılarının görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Genel Müdür tarafından belirlenen iş bölümü çerçevesinde, bağlı daire başkanlıklarının görev ve faaliyetlerini takip etmek ve görevlerin ifası ile işbirliği ve koordinasyon içinde yürütülmesini sağlamak,

b) Genel Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmak.

(2) Kendisine verilen görevlerin mevzuata, Bakanlığın genel hizmet politikalarına, stratejik plan ve programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına, Genel Müdürlüğün amaçlarına, hedeflerine ve Genel Müdürün emirlerine uygun olarak verimli ve etkin bir biçimde yürütülmesinden, kendisine bağlı Daire Başkanlıkları ve personelin çalışmasından Genel Müdüre karşı sorumludur.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Daire Başkanlıkları ile Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Daire Başkanlıkları


MADDE 5 - (1)Genel Müdürlüğün daire başkanlıkları şunlardır:

a) Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı,

b) Proje Daire Başkanlığı,

c) Denetim ve Müşavirlik Hizmetleri Daire Başkanlığı,

ç) Medikal ve İşletme Planlama Daire Başkanlığı,

d) Yatırım Modelleri Daire Başkanlığı,

e) Hukuk ve Sözleşmeler Daire Başkanlığı,

f) Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığı,

g) Etüt, Proje ve Emlak Daire Başkanlığı,

ğ) İhale Daire Başkanlığı,

h) İnşaat Uygulama Daire Başkanlığı,

ı) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı,