T.C Sağlık Bakanlığı
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Mersin Kampüs Yapım İhale İlanı

Güncelleme Tarihi: 19/12/2017

Mersin Entegre Sağlık Kampüsü Yapım İhale İlanı

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI

 

İHALE İLANI

             Mersin Entegre Sağlık Kampüsü Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin edilmesi işine ilişkin İzleme ve Değerlendirme Danışmanlığı Hizmet Alım İşi “Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama Yönetmeliği” kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1-   İhale Konusu Hizmetin Niteliği;

Hastanede; ihale kapsamında yer alan bütün binaların mimari, betonarme, elektrik, mekanik, altyapı ile çevre düzenlemesi ve hastanede medikal mühendislik projelerinin kontrolü ve organizasyonunu yapmak, İdare ile Yüklenici arasında imzalanan Sözleşmelerde, "Mühendis" sıfatıyla yapması düşünülen tüm yapı denetime ilişkin görevlerin [zemin, çevre, statik, elektrik, elektronik, mekanik (sıhhi tesisat ve ısıtma, soğutma, havalandırma), yangın, asansör, otomasyon, medikal mühendislik] yerine getirilmesini sağlamak, hazırlanan “As-built” çizimlerini incelemek ve gerekli görüşlerini içeren rapor ile birlikte, komple bir takımını Tamamlama Belgesinin yayınlanmasından sonra 28 (yirmi sekiz) gün içerisinde İdareye sunmak,

 

Yüklenici tarafından hazırlanan, inşaatların kapsamına giren her türlü donanım ve tesisatın işletim ve bakım talimatlarını incelemek ve gerekli görüşlerini içeren rapor ile birlikte Tamamlama Belgesinin yayınlanmasından sonra 28 (yirmi sekiz) gün içinde İdareye teslim etmek gibi hizmetlerin alınması amaçlanmaktadır.

 

Hizmetlerin sunum yeri Ankara ve Mersin’dır.

 

Sözleşme süresi işe başlama tarihinden itibaren 3 yıldır.

2-   İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler

         a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

b) Şartname ekinde verilen bilgi formları.

 

      3- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin koşullar:

a) Asgari şart olarak, İsteklilerin ihale ilanının yayınlandığı yıldan önceki son beş yıllık ortalama cirolarının 3.000.000-TL’ den daha düşük olmaması,

b) Adayların bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı toplam 5.000.000.-TL’ den daha az olmaması istenmektedir.  

      4- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin koşullar:

İsteklilerin yeterli sayılabilmeleri için aşağıda belirtilen asgari şartları sağlamaları gerekmektedir.

a) Özel hizmet deneyimi koşulu

İsteklilerin; ilk ilan tarihinden itibaren geriye doğru son on beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan, ilk yatırım maliyetiasgari 80.000.000 TL olan veya ilan tarihindeki T.C Merkez Bankası kurundan dönüşüm yapılarak hesaplanan tutara eşdeğer yapımla ilgili benzer bir işin;

 

 

Danışmanlık hizmetini en az % 80’ i oranında gerçekleştirmek veya en az % 80 oranında denetlemek veya yönetmek koşuluyla, ihale konusu bir işi veya benzer bir işi gerçekleştirmeleri asgari şart olarak istenmektedir. Değerlendirmede, isteklilerin tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyimleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi, bunlar benzer işlere ait olsa dahi toplanarak değerlendirilmez.

 

b) Benzer iş koşulu

Bu ihalede iş deneyiminde kullanılacak benzer işler; Kamu Özel Ortaklığı [Public Private Partnership (PPP), Private Finance Initiative (PFI) , Privately Financed Projects (PFP), vb.] Modeli ile yapılmış Sağlık Tesisi yapım işinin kontrolörlük ve/veya denetim danışmanlığını yapmış olmak benzer iş olarak değerlendirilecektir.

c) Personel durumu koşulu

1) İhale konusu Danışmanlık hizmeti işi için asgari olarak aşağıda pozisyon ve nitelikleri belirtilen kilit personelinçalıştırılması istenmektedir.

 

POZİSYON

Asgari Tecrübe (Yıl)

 

Adet

1- Proje Yöneticisi

(200 yataklı bir hastanenin konsept proje aşamasından, uygulama projesi aşamasına kadar olan süreçte görev almış veya inşaat aşamasında işin fiilen % 50’ sinde çalışmış mühendislik veya mimarlık dallarında eğitim almış)

10

1

2- Tıbbi Donanım Planlayıcısı

(Biomedikal, tıp, işletme, mimarlık veya mühendislik dallarında eğitim almış, en az 200 yataklı bir hastanenin tıbbi planlamasını gerçekleştirmiş)

5

1

3- Operasyon ve Hastane Yönetimi Planlayıcısı

(Biomedikal, tıp, işletme, mimarlık veya mühendislik dallarında eğitim almış, en az 200 yataklı bir hastanenin operasyon planlaması veya yönetiminde görev almış)

5

1

4- Bilgi Teknolojileri Uygulayıcısı

(Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar mühendisliğinde eğitim almış, 200 yataklı bir hastanenin Bilgi Teknolojileri alt yapısını planlamış, uygulamış veya denetlemiş)

5

1

5-Hukukçu

Hukuk eğitimi almış, Kamu Özel Ortaklığı [Public Private Partnership (PPP), Private Finance Initiative (PFI) , Privately Financed Projects (PFP), Built-Operate-,vb.] Modeli ile yapılan projelerde danışmanlık yapmış olması . Bu personel ihale aşamasında taahhüt edilecek olup sözleşme öncesi istihdam edilecektir.

5

1

6- Mimari – Mühendislik Bürosu

En az 400 yataklı bir hastanenin ya da 24 Nisan 2013 Çarşamba Tarihli ve 28627 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2013 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğin (V B) Grubu ve üstü en az 200.000 m2 kapalı alana haiz bir projenin proje tasarım, ön, avan, kesin veya uygulama projeleri gerçekleştirmiş veya kontrolörlüğünü yapmış mimarlık - mühendislik bürosu

Asgari yeterlik kriteri olarak istenen kilit personellerden Proje Yöneticisi, Tıbbi Donanım Planlayıcısı, Operasyon ve Hastane YönetimiPlanlayıcısı, Bilgi Teknolojileri Uygulayıcısının ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması, Hukukçunun ise sözleşme öncesi istihdam edilmesi zorunludur.

Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.

Kilit personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda sözleşmenin uygulanmasında taahhüt teknik personel olarak istihdam edilemez.

Kilit personel yukarıda belirtilen nitelikte ki iş deneyimine sahip olduğuna ilişkin kanıtlayıcı belge olarak iş deneyim belgesi sunmak zorundadır.

Mimarlık – Mühendislik Bürosu Mimarlık bürosu büro tescil ve iş deneyim belgesi sunmak zorundadır.

İstekliler 4.c.1 maddesinde belirtilen mesleki ve teknik yeterlilikleri alt danışmanların iş deneyimleri aracılığıyla da karşılayabilir. Bu durumda şartnamede belirtilen belgelerin sunulması gerekmektedir.

 

2) İhale konusu danışmanlık hizmeti işi için asgari olarak kesin ve uygulama projesi aşaması ve yapım aşamasında çalışmak üzere aşağıda tablolarda belirtilen pozisyon ve nitelikte taahhüt teknik personelin iş programı ve iş akışı ile uyumlu bir şekilde işyerinde devamlı bulundurulması istenilmektedir. Aşağıda belirtilen nitelikteki taahhüt teknik personeli iş mahallinde bulunduracağına dair Teknik Personel Taahhütnamesi verilmesi zorunludur.

 

1.      Kesin ve Uygulama projesi aşaması

SIRA NO

ÜNVANI

ADET

DENEYİM

1.

Proje Müdürü (Mimar veya İnşaat Mühendisi)

1

15 YIL

2.

Mimar

2

10 YIL

3.

İnşaat Mühendisi

2

10 YIL

4.

Makine Mühendisi

2

10 YIL

5.

Elektrik Mühendisi

2

10 YIL

6.

Harita Mühendisi

1

10 YIL

7.

Peyzaj Mimarı

1

10 YIL

8.

İç Mimar

1

5 YIL

9.

Tıbbi Ekipman Uzmanı

1

5 YIL

10.

Jeoloji Mühendisi

1

10 YIL

 

 

2.      Yapım aşaması

SIRA NO

ÜNVANI

ADET

DENEYİM

1.

Proje Müdürü (Mimar veya İnşaat Mühendisi)

1

15 YIL

2.

Şantiye Şefi (Mimar veya İnşaat Mühendisi)

2

10 YIL

3.

Mimar

7

5 YIL

4.

İnşaat Mühendisi

7

5 YIL

5.

Makine Mühendisi

5

5 YIL

6.

Elektrik Mühendisi

5

5 YIL

7.

Harita Mühendisi

1

5 YIL

8.

Peyzaj Mimarı

1

5 YIL

9.

Jeoloji Mühendisi

1

5 YIL

10.

Tıbbi Ekipman Uzmanı

1

5 YIL

11.

İş Güvenliği Uzmanı (En Az C Sınıfı)

1

5 YIL

12.

Avukat

1

5 YIL

13.

İşletmeci

1

3 YIL

 

Kilit personel ve taahhüt teknik personel olarak bildirilen kişiler, isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişinin bünyesinde çalışamazlar.

 

5- İhale, başvuru koşullarını karşılayan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhaleye katılamayacak olanlar Yönetmelik’ in 10. maddesinde, ihale dışı bırakılacak olanlar 9. maddesinin beşinci fıkrasında belirtilmektedir.  İş ortaklıkları ihaleye teklif verebilir, ancak konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

 

      8- İhalenin Yapılacağı YerSağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 9 Kızılay - Ankara

 

Tarihi ve Saati : 18.08.2014 – Saat: 10.30

 

9- İhale belgeleri, İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 9 Kızılay - Ankara adresinde görülebilir ve Merkez Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne ait Halk Bankası Kurumsal Şubesi TR89 0001 2009 4520 0044 0000 04 hesap numarasına 5.000 TL yatırıldıktan sonra İdarenin adresinde ihale dokümanı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 

10- Teklifler, 18.08.2014 saat 10.30’e kadar İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 9 Kızılay - Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.