T.C Sağlık Bakanlığı
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

PROJE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Güncelleme Tarihi: 26/03/2018


Proje Daire Başkanlığı

1.      SHGM, TKHK ve Genel Müdürlük ilgili daireleri ile koordineli şekilde proje süreci yürütülen KÖİ yatırımlarının ihtiyaç ve mahal güncellemelerini yapmak,

2.      KÖİ modeli ile yapılan işlerde, kesin ve uygulama projelerinin;  ihale dokümanı, teknik şartnameler, ön proje, Sağlık Bakanlığı sağlık yapıları asgari tasarım mimari standartları kapsamında uygunluğunu kontrol etmek ve onaylamak, proje değerlendirme komisyonlarını oluşturmak ve bu komisyonların çalışmalarını takip etmek,

3.      İhtiyaç durumunda mimari, mekanik, elektrik, statik, peyzaj ve IT sistemlerine ilişkin proje denetimi amacıyla danışmanlık hizmetleri satın almak,

4.      Proje geliştirme süreçlerinde ilgili kurum ve kuruluşlardan uzmanlar ile komisyonlar kurmak, uygulamaya esas kararlar almak,

5.      Aşama tamamlama sürecinde muayene ve kabul komisyonlarının teşkilinde ilgili dairelerden konusunda yetkin eleman görevlendirmek,

6.      As-Build projelerin onaylayarak işletme sürecinde projeleri muhataplarına teslim etmek,

7.      Bakanlıkça kullanılacak her türlü sağlık yapıları için mimari ve mühendislik yönünden asgari tasarım mimari standartlarını güncelleme çalışmalarına Etüt, Proje ve Emlak Daire Başkanlığı koordinesinde katkı sağlamak,

8.      KÖİ ihtiyaç mahal programının alınmasından üst hakkı sözleşmesinin imzalanmasına müteakip arazi devrinin yapılmasına kadar geçen süreçlere ilişkin tüm bilgi, belge ve dokümanları muhafaza etmek, mevzuata uygun arşivlemek ve denetim mekanizmalarına karşı bilgi ve belge sunmak,

9.      İmza yetkileri yönergesi ve yetki devri çerçevesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile yazışmaları yapmak,

10.  Tüm faaliyetlerini belirlenmiş periyoda bağlı olmaksızın gerçekleşen faaliyete bağlı olarak Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığına bildirmek,

11.  Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek