T.C Sağlık Bakanlığı
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

DENETİM VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Güncelleme Tarihi: 03/09/2018


Denetim ve Müşavirlik Hizmetleri Daire Başkanlığı

1.    KÖİ modeli ile yapılacak tesislerin denetim müşavirlik sözleşmelerini hazırlamak veya hazırlatmak,

2.    KÖİ modeli ile yapılacak tesislerin denetimi için hizmet satın alınmasıyla ilgi ihale iş ve işlemlerini yapmak.

3.    KÖİ modeli ile yapılacak ve sözleşmesi imzalanmış olan tesislerin inşaat süresince denetim işlerini; ihale dokümanı, sözleşme ve eklerine teknik şartnamelere, uygulama projelerine uygun olarak doğrudan veya müşavirler vasıtasıyla denetlemek ve yüklenici tarafından gerçekleştirilen işleri inceleyerek muayene ve kabul işlemlerini yapmak.

4.    Yatırım döneminde ortaya çıkan zorunlu her türlü proje ve imalat değişikliklerini ilgili daire başkanlıkları ile koordineli olarak değerlendirmek ve uygulanmasını gerçekleştirmek.

5.    Müşavirlik hizmetleriyle ilgili hakedişleri hazırlamak, onay süreçlerini tamamlamak ve ödenmesini gerçekleştirmek,

6.    Arazi devrinin yapılmasına müteakiben başlayıp projenin tamamlanmasına kadar geçen  süreçlerle ilgili tüm bilgi, belge ve dokümanları muhafaza etmek, mevzuata uygun arşivlemek ve denetim mekanizmalarına karşı bilgi ve belge sunmak,

7.      İmza yetkileri yönergesi ve yetki devri çerçevesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile yazışmaları yapmak,

8.    Yukarıdaki tüm faaliyetlerini belirlenmiş periyoda bağlı olmaksızın gerçekleşen faaliyete bağlı olarak Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığına bildirmek,

9.    Genel Müdür ve İlgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.