T.C Sağlık Bakanlığı
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

MEDİKAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Güncelleme Tarihi: 03/09/2018


Medikal ve İşletme Planlama Daire Başkanlığı

1.    SHGM ve hizmet sunumundan sorumlu birimlerle koordineli olarak, devam eden yatırımların ihtiyaç listelerindeki değişiklikleri değerlendirmek, yapılması planlanan yatırımların ekipman ve malzemelerine yönelik ihtiyaç listelerini hazırlamak,

2.    Yatırım Modelleri Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan Taslak SİP ürün listesindeki ürünlerin teknik analizini, trend analizini ve ürün kullanım ömrüne göre ihtiyaç planını yapmak ve Yatırım Modelleri Daire Başkanlığı’na görüş belirtmek,

3.    Sabit yatırım, klinik hizmetler, cihaz yerleşimleri ve altyapısı hakkında görüş hazırlamak ve karar vermek,

4.    KÖİ Modeli ile yapılmasına karar verilen yatırımların tıbbi donanım ihtiyaç listelerini hazırlayarak Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığına iletmek,

5.    Görev alanına ilişkin konularda gerekli çalışma komisyonları ve bilimsel komisyonları kurmak ve sekretarya işlemlerini yürütmek, eğitim faaliyetleri düzenlemek,

6.    KÖİ kapsamında yürütülen projelerin, tüm hizmet alım modelleri için nihai kullanıcı dairelerle ve müşavir firmalarla birlikte işletmeye esas iş akış şemalarını ve işletme el kitaplarını hazırlamak,

7.    KÖİ modeli yatırım planlarında ve klinik hizmetlerde yer alan ekipmanların teknik özellikleri, birim sayısı ve ilgili bölümlere dağıtımını belirlemek,

8.    Bakanlığımız ilgili birimleriyle işbirliği içinde yeni sağlık teknolojilerini takip etmek ve sağlık hizmetlerinde kullanılmasını sağlamak,

9.    KÖİ modeli ile yapılacak tesisler için proje, müşavirlik, eğitim ve her türlü danışmanlık hizmetlerini satın almak,

10.    Görev alanına giren tüm iş ve işlemlerle ilgili bilgi, belge ve dokümanları muhafaza etmek, mevzuata uygun arşivlemek ve denetim mekanizmalarına karşı bilgi ve belge sunmak,

11.    İmza yetkileri yönergesi ve yetki devri çerçevesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile yazışmaları yapmak,

12.    Yukarıdaki tüm faaliyetlerini belirlenmiş periyoda bağlı olmaksızın gerçekleşen faaliyete bağlı olarak Plan Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığına bildirmek.

13.    Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek,