T.C Sağlık Bakanlığı
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

YATIRIM MODELLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Güncelleme Tarihi: 26/03/2018


1.    Sanayi Geliştirme Komisyonunun sekretarya faaliyetlerinin yürütülmesi,

2.    Mal veya hizmet alımı projeleri kapsamındaki SİP faaliyetlerinin yürütülmesi,

3.    SİP (sanayi işbirliği programı) kapsamında alım yapılması öngörülen mal veya hizmetlere ilişkin ihtiyaç listesinin oluşturulması,

4.    İlgili Daire Başkanlığı tarafından, SİP kapsamında alım yapılması öngörülen ürünlerin; ürün teknik analizinin, ürün trend analizinin ve ürün kullanım ömrüne göre ihtiyaç planının istenmesi,

5.    SİP kapsamında alım yapılması öngörülen ürünlere ilişkin; Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından, ürün kullanım ömrüne göre ihtiyaç planı ile mevcut ürün bilgisinin alınmasından sonra, gerekli değerlendirmelerin yapılarak Sanayi Geliştirme Komisyonuna iletilmesini sağlamak,

6.    Sağlık alanında SİP ticaretini düzenlemek, teşvik sistemi kurmak,

7.    İhtiyaç Makamları adına SİP alım ihaleleri yapmak ve yürütmek. Söz konusu alım ihalesi isteklileri ile pazarlık ve müzakere yapmak,

8.    İlgili idarenin farklı İhtiyaç Makamlarına ait mal veya hizmet ihtiyaçlarının değerlendirilerek SİP kapsamında toplu alım yapılmasının gerek görülmesi halinde, buna ilişkin ihtiyaç listesinin oluşturulması,

9.    İhtiyaç listelerinin envanterinin tutulması ve bu mal veya hizmetlerin teknolojilerinin analizinin yapılması,

10.    SİP kapsamında olan mal veya hizmet alımı ihalesinde uygun bulunan Yüklenici ile SİP Sözleşmesinin imzalanması için Sözleşmenin bağlı bulunulan Genel Müdürlük/Başkanlık onayına sunulması,

11.    SİP taahhütlerinin takibi ve denetiminin yapılması veya yaptırılması, Yüklenici tarafından sunulan raporların incelenmesi,

12.    Yüklenicinin seçtiği yerli üretici veya hizmet sunucularının, transfer edilen teknolojinin, temin edilecek mal veya hizmetlerin yeterliliğinin denetlenmesi, kredilendirme ve gerektiğinde SİP eskalasyonu uygulamalarının yapılması,

13.    Yerli üretici ve hizmet sunucularının yeteneklerinin araştırılması ve geliştirilmesi,

14.    İlgili idarelerin sektörel veri tabanının hazırlanması,

15.    İlgili idarelerde yenilik, yerlileşme, teknoloji transferi, teknoloji yönetimi, yatırım ve işbirliği gibi amaçları ihtiva eden faaliyetlerin takibi, koordinasyonu ve yönlendirmesinin yapılması,

16.    İlgili sektörün ihtiyacına göre kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilecek teşvik ve destekler konusunda görüş bildirilmesi,

17.    İlgili kurum/kuruluşlar ve sektör ile SİP uygulamasına ilişkin işbirliği yapılması, bilgi alışverişinde bulunulması,

18.    Teknolojik gelişmelerin SİP uygulamalarında kullanılmasının sağlanması, ihracat artışına katkıda bulunulması,

19.    Uygun görülen mal veya hizmetlerin SİP uygulaması yoluyla ülkemize kazandırılmasında yerli ve yabancı yatırım imkânlarının araştırılması,

20.    Teklif Değerlendirme Komisyonu için bağlı bulunulan Genel Müdürlüğün/Başkanlığın onayıyla Proje Grubundan üye görevlendirilmesi,

21.    Görev alanıyla ilgili sanayi sektörlerinin geliştirilmesi amacıyla SİP politikaları konusunda strateji dokümanı, plan, program ve faaliyet raporlarının hazırlanması ve güncellenmesi,

22.    Görev alanına ilişkin konularda gerekli çalışma komisyonlarının ve bilimsel komisyonların kurulması ve sekretarya işlemlerinin yürütülmesi,

23.    Ulusal ve uluslararası toplantı, organizasyon ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi, takip edilmesi ve bunlara katılım sağlanması,

24.    Görev alanına giren tüm iş ve işlemlerle ilgili bilgi, belge ve dokümanları muhafaza etmek, mevzuata uygun arşivlemek ve denetim mekanizmalarına karşı bilgi ve belge sunmak,

25.    İmza yetkileri yönergesi ve yetki devri çerçevesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile yazışmaları yapmak,

26.    Yukarıdaki tüm faaliyetlerini belirlenmiş periyoda bağlı olmaksızın gerçekleşen faaliyete bağlı olarak Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığına bildirmek,

27.    Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek,