T.C Sağlık Bakanlığı
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

HUKUK VE SÖZLEŞMELER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Güncelleme Tarihi: 26/03/2018


1.    Genel Müdürlüğü ilgilendiren adli ve idari davalar için gerekli belgeleri hazırlamak, faaliyet ve sorumluluk alanları ile ilgili hukuki çalışmalar yapmak,

2.    KÖİ modeli ile yapılacak tesisler ve bu kapsamda alınacak hizmetlerle ilgili özel hukuk hükümlerine tabi sözleşmeleri ilgili daire başkanlığı ile koordineli şekilde hazırlamak veya hazırlatmak,

3.    KÖİ modeli ile yapılacak tesislerin sözleşme sürecinde taraflar arasında ortaya çıkan hukuki ihtilaflara ilişkin görüş vermek ve hukuki süreçleri başlatmak ve takip etmek,

4.    Görev alanıyla ilgili danışmanlık hizmet alım süreçlerini planlamak, gerçekleştirmek ve sonuçlandırmak,

5.    Genel Müdürlüğün ihtiyaç duyacağı mevzuat düzenlemesini yapmak ve süreçleri yürütmek,

6.    KÖİ sözleşmeleri ile ilgili doğabilecek düzenleme ihtiyaçlarında taraflar ile müzakereleri yürütmek,

7.    KÖİ sözleşme taslaklarının projeler için güncellenmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek,

8.    KÖİ sözleşme taslaklarının finansal hükümleri ve ekleriyle ilgili finansal konuları, araçları ve yöntemleri araştırmak, incelemek ve değerlendirmek ve bu kapsamda ulusal ve uluslararası finansal kuruluşlarla görüşmeler ve işbirliği yapmak,

9.    KÖİ sözleşmelerinin standartlaştırılması için gerekli çalışmaları yapmak ve örnek uluslararası standart sözleşme ve uygulamaları araştırıp inceleyerek KÖİ sözleşmelerine yönelik rehberler hazırlamak veya hazırlatmak,

10.    KÖİ sözleşme yönetimi çerçevesinde uzmanlaşmanın sağlanması ve kapasitenin artırılması için gerekli eğitim faaliyetlerini düzenlenmek, ulusal ve uluslararası seminer, toplantı ve organizasyonları takip etmek ve bunlara katılım sağlamak,

11.    KÖİ modeli ile yapılan tesislerin işletilmesi sürecince görev tevdi edilmesi halinde taraflar arasında ortaya çıkan hukuki ihtilaflara ilişkin görüş vermek ve hukuki süreçleri başlatmak ve takip etmek,

12.    Görev alanına giren tüm iş ve işlemlerle ilgili bilgi, belge ve dokümanları muhafaza etmek, mevzuata uygun arşivlemek ve denetim mekanizmalarına karşı bilgi ve belge sunmak,

13.    İmza yetkileri yönergesi ve yetki devri çerçevesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile yazışmaları yapmak,

14.    Yukarıdaki tüm faaliyetlerini belirlenmiş periyoda bağlı olmaksızın gerçekleşen faaliyete bağlı olarak Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığına bildirmek,

15.    Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek,