T.C Sağlık Bakanlığı
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

BÜTÇE VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Güncelleme Tarihi: 26/03/2018


1.    Bakanlığın diğer icracı birimleri ile birlikte yatırım planlama çalışmalarını yapmak,

2.    Genel Müdürlüğün yatırım tekliflerini Strateji Geliştirme Başkanlığı ile birlikte yürütmek,

3.    Kalkınma Bakanlığına sunulan yatırım tekliflerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

4.    İhtiyaç duyulan sağlık yapılarını, Hazine’nin özel mülkiyetinde bulunan arazi ve arsaların devri karşılığında ve/veya bedeli Sağlık Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine bu amaçla konulan ödeneklerden veya döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere, düzenlenecek protokol esasları çerçevesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na veya inşaat işleri ile ilgili araştırma, proje, taahhüt, finansman ve yapım işlemleri konusunda görevli ve yetkili kamu tüzel kişiliğine sahip diğer kurum ve kuruluşlara doğrudan yaptırılacak sağlık yatırımlarını belirlemek,

5.    Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ödeneklerin gönderilmesini sağlamak,

6.   Bütçe tertipleri arasında aktarma yapılması işlemlerini yürütmek,

7.    Bakanlık ile TOKİ arasında imzalanan protokol çerçevesinde yapılan işlerle ilgili ödemeleri yapmak, 

8.    Genel Müdürlüğün görev alanına giren faaliyetlere ilişkin verileri toplamak, işlemek, istatistiklerini çıkarmak, Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulacak güncel izlem raporlarını hazırlamak,

9.    Stratejik plan, Performans Programı ve İdare Faaliyet raporuna esas verileri hazırlayıp ilgili birimlere göndermek,

10.    Görev alanına giren tüm iş ve işlemlerle ilgili bilgi, belge ve dokümanları muhafaza etmek, mevzuata uygun arşivlemek ve denetim mekanizmalarına karşı bilgi ve belge sunmak

11.    İmza yetkileri yönergesi ve yetki devri çerçevesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile yazışmaları yapmak,

12.    Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.