T.C Sağlık Bakanlığı
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

ETÜT, PROJE VE EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Güncelleme Tarihi: 26/03/2018

1.    Bakanlıkça yapılan ya da yaptırılan projelerin metraj ve yaklaşık maliyetini hesaplamak, yaklaşık maliyeti yapılmış projelerin ise maliyet tetkik ve güncellenmesini yapmak,

2.    Yaklaşık maliyet iş ve işlemlerini yasa ve yönetmeliklerdeki gizlilik gereklilikleri doğrultusunda yürütmek,

3.    Bakanlıkça kullanılacak her türlü sağlık yapıları için mimari ve mühendislik yönünden asgari teknik ve tasarım standartlarını Proje Daire Başkanlığı ile koordineli olarak; oluşturmak, geliştirmek, değiştirmek ve bu standartları yayınlamak,

4.    Mevcut sağlık yapılarının asgari teknik ve tasarım standartlarına uygun hale getirilmesi için mimarlık mühendislik çalışmalarını yapmak, öneride bulunmak,

5.    Gerektiğinde mevcut sağlık yapılarının deprem güçlendirme etütlerini yapmak veya yaptırmak, proje sonucunu depremsellik ve maliyet açısından değerlendirmek üzere oluşturulan Yıkım Komisyonunun sekretaryasını yürütmek,

6.    Sağlık tesislerinin yapımında kullanılacak yeni malzemeler ve teknolojiler hakkında araştırma, geliştirme, şartname oluşturma ve eğitim faaliyetleri ile bunların uygulamada kullanılmasını önermek,

7.    Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binalar için belirlenen ihtiyaç programlarına uygun olarak projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, ihtiyaç programı belirlenmesine teknik destek sağlamak,

8.    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı veya inşaat işleri ile ilgili araştırma, proje, taahhüt, finansman ve yapım işlemleri konusunda görevli ve yetkili kamu tüzel kişiliğine sahip diğer kurum ve kuruluşlara doğrudan yaptırılacak sağlık yatırımlarına ait projelerin yaptırılmasını sağlamak,

9.    Sağlık yapıları için kullanılacak arsaların zemin etütlerinin standartlarını belirlemek,

10.    Mülkiyeti Hazineye ait olup Bakanlığa tahsis edilen taşınmazların envanterlerini çıkarmak ve sicil kayıtlarını tutmak, tahsis değişikliği işlemlerini yürütmek,

11.    Bakanlık ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan protokollere istinaden yapılan veya yapılacak sağlık tesislerinin karşılığında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile mahsuplaşma sağlanacak arsaların tespit edilmesi ve mahsuplaşma işlemlerinin yürütülmesi,

12.    İmar planlarında “Sağlık Alanı” olarak görünen ve mülkiyeti kamu kurum ve kuruluşları,  Hazine veya özel şahıslara ait olan arsa ve arazilerin tespiti ve Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşlarının ilgili birimleri ile istişare ve koordine suretiyle tahsis, devir ve diğer işlemleri yürütmek,

13.    Mülkiyeti Hazine, kamu kurum ve kuruluşları veya özel şahıslara ait olup sağlık tesisi yapımına uygun olan arazi ve arsaların tespiti, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının ilgili birimleri ile istişare ve koordine suretiyle tahsis, devir ve kamulaştırma işlemlerini yürütmek,

14.    3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu kapsamında Maliye Bakanlığı tarafından bedeli Bakanlık bütçesine ödenek olarak konulacak taşınmazların tespiti ve gereken işlemleri yürütmek,

15.    Bakanlığa tahsisli olup, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin işgalinde bulunan taşınmazların işgalden arındırılması ile işgallere yönelik ecrimisil uygulanması ve tahliye edilmesi için talepte bulunmak, gerektiğinde meni müdahale ve kal davalarının açılmasını sağlamak,

16.    Görev alanına giren konularda açılan davalarla ilgili olarak Hukuk Müşavirliğine bilgi, belge ve görüş sunmak,

17.    Bakanlığın belirlenmiş ya da belirlenecek olan yatırım planlamaları doğrultusunda kamulaştırma işlemleri için bütçe teklifleri hazırlamak ve hazırlanan Bütçe tekliflerini Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığına sunmak,

18.    Gayrimenkuller ile ilgili ortaya çıkabilecek hukuki sorunları ilgili birimlere intikal ettirmek,

19.    Kamulaştırmalarla ilgili ödeme işlemlerini Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığı ile koordineli şekilde yürütmek,

20.    Daire Başkanlığınca yapılan ya da yaptırılan projelerin hak edişlerini hazırlamak, onay süreçlerini tamamlamak ve ödenmesinin gerçekleşmesini sağlamak,

21.    Yatırım dönemi başlangıcında, yatırıma konu araziye ait arsa hukuki durumunu (çap, röperli kroki, tahsis, trampa, tevhit, itiraz vb.) ilgilendiren konularda Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı ile koordineli çalışmak, Genel Müdürlüğün görüşlerini bildiren yazıları birlikte imza altına almak,

22.    Görev alanına giren tüm iş ve işlemlerle ilgili bilgi, belge ve dokümanları muhafaza etmek, mevzuata uygun arşivlemek ve denetim mekanizmalarına karşı bilgi ve belge sunmak,

23.    İmza yetkileri yönergesi ve yetki devri çerçevesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile yazışmaları yapmak,

24.    Yukarıdaki tüm faaliyetlerini belirlenmiş periyoda bağlı olmaksızın gerçekleşen faaliyete bağlı olarak Plan Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığına bildirmek,

25.    Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek,