T.C Sağlık Bakanlığı
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İHALE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Güncelleme Tarihi: 27/03/2018


1.    Yapılacak tüm ihale işlerinde harcama talimatı hazırlama safhasında Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığından ödenek onayı alarak harcama talimatının alınmasını sağlamak,

2.    Proje ve Emlak Yönetim Daire Başkanlığınca talep ve teknik şartnamesi hazırlanan zemin etüdü,  proje yaptırılması, deprem analizi vb. işlerin ihale iş ve işlemlerini yapmak,

3.    Etüt ve Proje Daire Başkanlığından eksiksiz olarak teslim alınan teknik dokümanlara, idari şartname ve sözleşme tasarısını ekleyerek ihale dokümanını oluşturmak

4.    4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre harcama talimatının alınmasından-sözleşmenin imzalanarak İnşaat Uygulama Daire Başkanlığına devrine kadar olan yapım ihale iş ve işlemlerini geçerli ve güncel yasa, yönetmelik ve tebliğ hükümleri doğrultusunda gerçekleştirmek,

5.    e-ihale süreçlerine ilişkin itirazları cevaplamak,  KİK yazı ve kararlarını takip etmek, uygulamak,  istenilen bilgi ve belgeleri süresi içerisinde göndermek,

6.    İhalelere yönelik açılan davalar ile ilgili işlemleri takip etmek, istenen bilgi ve belgeleri yasal süresi içinde ilgili mahkemeye ulaştırmak,

7.    Görev alanına giren tüm iş ve işlemlerle ilgili bilgi, belge ve dokümanları muhafaza etmek, mevzuata uygun arşivlemek ve denetim mekanizmalarına karşı bilgi ve belge sunmak

8.    İmza yetkileri yönergesi ve yetki devri çerçevesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile yazışmaları yapmak,

9.    Yukarıdaki tüm faaliyetlerini belirlenmiş periyoda bağlı olmaksızın gerçekleşen faaliyete bağlı olarak Plan Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığına bildirmek,

10.   Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek