T.C Sağlık Bakanlığı
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İNŞAAT UYGULAMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Güncelleme Tarihi: 15/10/2018

İnşaat Uygulama Daire Başkanlığı

1.    İhale Daire Başkanlığınca sözleşmesi yapılmış ve dosyası devir edilen işlerin yasal süresi içinde yer teslimini yaparak işe başlatmak,

2.   İnşaat süresince, inşaatın denetim işlerini; yasa, yönetmelik ve tebliğ esasları ve süreleri doğrultusunda; uygulama projeleri, teknik şartnameler, sözleşme ve eklerine uygun olarak, teknik birim yetki ve sorumluluğu ile yürütmek veya müşavir eliyle yürütülmesini sağlamak,

3.    Denetimi yapılan işlerin gerçekleşen pursantaj ve metrajları doğrultusunda hak edişlerini hazırlamak, onay süreçlerini tamamlamak ve ödemesinin gerçekleşmesini sağlamak,

4.   İnşaat uygulaması sırasında zemin etüdü, statik değişiklikler ve ortaya çıkan her türlü zorunlu proje ve imalat değişikliklerini müelliflik haklarını da gözeterek onaylamak,

5.    Yapımı tamamlanan işlerin kabul heyetlerini oluşturarak; geçici ve kesin kabul tutanaklarını onaylamak,

6.    Yapımı tamamlanan işin geçici kabulünü müteakip kesin hesaplarının tanzim ve tetkikinin yapılması işlemlerini yürütmek ve onaylamak,

7.   Bakanlık ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan protokoller çerçevesinde TOKİ tarafından yürütülen sağlık yatırımlarının Genel Müdürlükçe belirlenen periyotlarda gözlemlemek,

8.    Görev alanına giren tüm iş ve işlemlerle ilgili bilgi, belge ve dokümanları muhafaza etmek, mevzuata uygun arşivlemek ve denetim mekanizmalarına karşı bilgi ve belge sunmak

9.    İmza yetkileri yönergesi ve yetki devri çerçevesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile yazışmaları yapmak,

10.   Yukarıdaki tüm faaliyetlerini belirlenmiş periyoda bağlı olmaksızın gerçekleşen faaliyete bağlı olarak Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığına bildirmek,

11.   Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek