T.C Sağlık Bakanlığı
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Güncelleme Tarihi: 26/03/2018


1.      SHGM ve hizmet sunumundan sorumlu birimlerle koordineli olarak KÖİ modeli ile yapılacak yatırım programlarını hazırlamak,

2.      KÖİ projeleri için ihtiyaç duyulan arazileri bulmak, arazi alanı alt ve üst yapı çalışmaları kapsamında gerekli resmi izinleri almak,

3.      KÖİ modeli ile yapılmasına karar verilen yatırımların ön proje, ön fizibilite, ve fizibilite çalışmalarını yapmak,

4.      Kamu Özel İşbirliği modeli ile yapılmasına karar verilen yatırımların ön proje ve ön fizibiliteye göre tıbbi donanım ihtiyaçlarını Medikal ve İşletme Planlama Daire Başkanlığından talep etmek,

5.      Yüksek Planlama Kurulu tarafından KÖİ modeli ile yapılmasına karar verilen sağlık tesislerinin yapım ile yenilenmesine ilişkin ihale iş ve işlemlerini yürütmek,

6.      SHGM ve hizmet sunumundan sorumlu birimlerle koordineli olarak KÖİ modeli yatırımların ihtiyaç programına ve kesin projeye uygun branşlaşma çalışmalarını yapmak,

7.      KÖİ modeli ile yapılacak tesisler ve alınacak hizmetlerle ilgili olmak üzere finansal araçları araştırmak, izlemek ve değerlendirmek,

8.      Sağlık tesislerinin KÖİ modeli ile yapımına yönelik alternatif finansal araçları araştırmak, değerlendirmek ve bu kapsamda ulusal ve uluslararası finansal kuruluşlar ile işbirliği yapmak,

9.      KÖİ projeleri için yüklenicilere üst hakkı tesisine ilişkin iş ve işlemlerin takibini ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

10.  KÖİ modeli ile yapılacak tesisler için doğrudan veya talebe bağlı proje, müşavirlik, eğitim ve her türlü danışmanlık hizmetlerini satın almak,

11.  Yatırım dönemi başlangıcında, yatırıma konu araziye ait arsa hukuki durumunu (çap, röperli kroki, tahsis, trampa, tevhit, itiraz vb.) ilgilendiren konularda Etüt, Proje ve Emlak Daire Başkanlığı ile koordineli çalışmak, Genel Müdürlük görüşlerini bildiren yazıları birlikte imza altına almak,

12.  KÖİ ihtiyaç mahal programının alınmasından üst hakkı sözleşmesinin imzalanmasına müteakip arazi devrinin yapılmasına kadar geçen süreçlere ilişkin tüm bilgi, belge ve dokümanları muhafaza etmek, mevzuata uygun arşivlemek ve denetim mekanizmalarına karşı bilgi ve belge sunmak,

13.  İhale sürecinin tamamladığı projelerin ticari sır ve gizlilik arz etmeyen ihale ile sözleşme dokümanlarını ilgili dairelere birer aslı gibidir onaylı nüshasını devretmek,

14.  İmza yetkileri yönergesi ve yetki devri çerçevesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile yazışmaları yapmak,

15.  Tüm faaliyetlerini belirlenmiş periyoda bağlı olmaksızın gerçekleşen faaliyete bağlı olarak  Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığına bildirmek,

16.  Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek,